Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

INICIO DO PRAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 27 de maio de 2020, acordou aprobar inicialmente o Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais do Concello de Mugardos, e someter o expediente a exposición pública polo prazo de 20 días hábiles mediante anuncio no taboleiro de edictos do concello e no BOP, a fin de que os interesados podan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

O documento pode consultarse nas dependencias municipais, previa cita, ou na seguinte ligazón:

 DESCARGAR PDF Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais

Back to top