Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SITIOS WEB

En cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), Lei 34/2002 do 12 de Outubro, facilítaselle a seguinte información xeral sobre este sitio web:

Dominios​

  • www.mugardos.gal

Esta páxina web pertence a:

Titular: Concello de Mugardos
Domicilio social: Avenida de Galiza, 45, 15620 Mugardos, A Coruña

e os dominios están rexistrados cos seguintes datos:

Titular: Concello de Mugardos
Domicilio social: Avenida de Galiza, 45, 15620 Mugardos, A Coruña

LOPDGDD. 06.01. AVISO LEGAL

Este sitio web e todos os seus contidos, incluíndo os textos, imaxes, son e calquera outro material, son propiedade da Organización e por tanto todos os dereitos están reservados.

Só está autorizado o uso persoal non comercial. Non está permitida a modificación da web nin dos seus contidos. A utilización indebida ou non autorizada da información contida nesta web, así como os prexuízos que se poidan ocasionar nos dereitos da propiedade intelectual do Organismo dará lugar ás accións que legalmente correspondan e, no seu caso, ás responsabilidades que do devandito exercicio derívense.

Non se garante que a información facilitada a través desta web reproduza exactamente un texto adoptado oficialmente. Só os textos publicados nos respectivos boletíns oficiais teñen carácter de autenticidade. As disposicións lexislativas e demais documentos e informacións contidos neste sitio teñen unicamente carácter informativo.

A Organización non é responsable da información que se poida obter a través das ligazóns a sistemas externos que non sexan dependentes da propia entidade local.

Tanto o acceso á web, como o uso que poida facerse da información contida na mesma son da exclusiva responsabilidade de quen o realiza.

A entidade local non se fai responsable de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse do devandito acceso ou uso de información, con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

LOPDGDD. 06.02. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Organización será responsable do tratamento dos datos introducidos nos formularios do sitio web e será tamén quen deberá adoptar as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para a súa protección, segundo o risco que impliquen os tratamentos que leven a cabo en relación aos datos solicitados, conforme indica o Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.

Responsable do tratamento

Os datos de carácter persoal que se puidesen solicitar directamente do interesado serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento.

A relación actualizada das actividades de tratamento que a Organización leva a cabo atópase dispoñible no seguinte Rexistro de Actividades de Tratamento.

Lexitimación

O tratamento dos seus datos realízase para o cumprimento de obrigas legais por parte da Entidade local para o cumprimento de misións realizadas en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos a Organización, así como cando a finalidade do tratamento requira o seu consentimento, que haberá de ser prestado mediante unha clara acción afirmativa.

Conservación de datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Comunicación de datos

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, salvo obriga legal, entre as que poden estar as comunicacións ao Defensor do Pobo, Xuíces e Tribunais, interesados nos procedementos relacionados coas reclamacións presentadas.

Pode consultar os destinatarios para cada unha das actividades de tratamento que leva a cabo a Organización no seguinte Rexistro de Actividades de Tratamento.

Dereitos en materia de protección de datos

A Entidade Local garantiza a máxima confidencialidade dos seus datos persoais, e, ademáis, che garantiza o exercicio dos teus dereitos a través da dirección de correo electrónico: correo@mugardos.gal

Estos dereitos son:

  • Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado.
  • Solicitar a súa rectificación ou supresión.
  • Solicitar a limitación do seu tratamento.
  • Opoñerse ao tratamento.
  • Solicitar a portabilidade dos datos.
  • Rechazar decisións individuais automatizadas
  • No seu caso, revocar o seu consentimento outorgado.

Para exercer calquiera dos dereitos descritos, poderíamos solicitarlle copia dun documento acreditativo da súa identidade.

Ademáis, lle informamos que poden dirixir as súas reclamacións ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Cambios na política de privacidade

A Organización resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novedades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. En ditos supostos, comunicaremos os cambios introducidos coa razonable antelación a súa posta en práctica.

Back to top