Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A participación cidadá no proceso de elaboración de ordenanzas e regulamentos ten por finalidade poder contar coa opinión e achegas da veciñanza e das súas organizacións e asociacións representativas cando o concello ten detectado un problema ou necesidades que requiran aprobar unha ordenanza ou regulamento ou modificar algún xa existente.

Esta participación regúlase polo disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local.

Obxecto do trámite: recabar a opinión da veciñanza e das organizacións máis representativas potencialmente afectados por unha futura ordenanza ou regulamento sobre os seguintes extremos:

  1. Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa.
  2. A necesidade e oportunidade da súa aprobación.
  3. Os obxectivos da norma.
  4. As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

Neste momento non hai iniciativas en fase de consulta pública abertas

Obxecto do trámite: Xunto coa previa consulta pública, cando o proxecto de ordenanza ou regulamento poda afectar aos dereitos e intereses lexítimos da veciñanza, abrirase un prazo para darlles audiencia e recibir as achegas que se consideren oportunas.

Iniciativas en fase de audiencia e participación cidadá abertas:

  • ORDENANZA FISCAL Nº13: MODIFICACIÓN DOS ARTIGOS 5, 6, 7, 8 E ELIMINACIÓN DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

 Proposta de modificación da ordenaza

 Anuncio da apertura da audiencia pública

Para presentar suxestións, acudir ao seguinte enlace: https://mugardos.sedelectronica.gal/dossier.7 e completar o formulario “Participación na elaboración da Normativa”, ou solicitar un formulario no Rexistro Xeral do concello.

  • REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DA ESCOLA INFANTIL AS LAGOAS: MODIFICACIÓN DOS ARTIGOS 5, 6 E 7 E ELIMINACIÓN DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

 Proposta de modificación do regulamento

 Anuncio da apertura da audiencia pública

Para presentar suxestións, acudir ao seguinte enlace: https://mugardos.sedelectronica.gal/dossier.7 e completar o formulario “Participación na elaboración da Normativa”, ou solicitar un formulario no Rexistro Xeral do concello.

Obxecto do trámite: abrir un prazo para presentar alegacións e suxerencias unha vez aprobado inicialmente o proxecto de ordenanza ou regulamento ou da súa modificación parcial.

Iniciativas en fase de información pública abertas

  • MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES MUNICIPAIS

 Anuncio da modificación

 Anuncio de apertura da fase de información pública

 Modificación do regulamento

 Modificación dos anexos

Para máis información consultar o PORTAL DE TRANSPARENCIA

Back to top