Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nesta sección atópase toda a información relacionada coas ofertas de emprego público impulsadas polo Concello de Mugardos, así como dos procesos selectivos que delas se deriven e a normativa que regula cada un dos procesos.

Pola Resolución núm. 701/2020, de 13.08.2020, acordouse efectuar convocatoria do proceso selectivo de referencia e prestar aprobación ás bases para o proceso selectivo de “Contratación laboral temporal de persoal para a brigada de prevención e defensa contraincendios forestais do Concello de Mugardos 2020 (2 peóns)”, mediante concurso-oposición libre.

O prazo de presentación de solicitudes vai do 19 de agosto de 2020 ao 24 de agosto de 2020, ambos inclusive.

Nas seguintes ligazóns pode accederse a toda a documentación relativa a este proceso de selección:

IR Á LIGAZÓN Publicación BOP convocatoria e bases brigada de prevención e defensa contraincendios 2020 (2 peóns)

IR Á LIGAZÓN Anexo I Bases brigada de prevención e defensa contraincendios 2020 (2 peóns)

IR Á LIGAZÓN Instancia solicitude participación no proceso selectivo brigada de prevención e defensa contraincendios 2020 (2 peóns)

IR Á LIGAZÓN Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as no proceso selectivo brigada de prevención e defensa contraincendios 2020 (2 peóns)

IR Á LIGAZÓN Listaxe definitivo de admitidos/as e excluidos/as, designación de tribunal e fixación de data e hora de realización do 1º exercicio do proceso selectivo brigada de prevención e defensa contraincendios 2020 (2 peóns)

IR Á LIGAZÓN Resultado da realización do 1º exercicio e convocatoria 2º exercicio do proceso selectivo brigada de prevención e defensa contraincendios 2020 (2 peóns)

IR Á LIGAZÓN Resultado da realización do 2º exercicio e convocatoria exame médico do proceso selectivo brigada de prevención e defensa contraincendios 2020 (2 peóns)

IR Á LIGAZÓN Resultado da realización do 3º exercicio, baremación de méritos e cualificación final do proceso selectivo brigada de prevención e defensa contraincendios 2020 (2 peóns)

IR Á LIGAZÓN Listaxe de reservapara a contratación laboral temporal do persoal da brigada de prevención e defensa contraincendios 2020 (2 peóns)

Convocar aos/ás aspirantes o día 22 de xuño de 2020, no Concello de Mugardos, ás 12.50 horas, ao obxecto de realizar a entrevista persoal. Establecer a orde de actuación dos/as aspirantes que teñen aportado a documentación requirida no prazo habilitado ao efecto, empezando pola letra “S”.

Na seguinte ligazón pode accederse ao anuncio do procedemento:

DESCARGAR PDF Nomeamento do tribunal, data da baremación e entrevista persoal (22 de xuño. 12.50 horas)

DESCARGAR PDF Resultado final do proceso selectivo para a contratación laboral temporal oficiais de 2ª

Convócase aos/ás aspirantes o día 19 de xuño de 2020, no Concello de Mugardos, ás 12.50 horas, ao obxecto de realizar a entrevista persoal. Establecer a orde de actuación dos/as aspirantes que teñen aportado a documentación requirida no prazo habilitado ao efecto, empezando pola letra “S”.

Na seguinte ligazón pode accederse ao anuncio do procedemento:

DESCARGAR PDF Nomeamento do tribunal, data da baremación e entrevista persoal (19 de xuño. 12.50 horas)

DESCARGAR PDF Resultado final do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 2 peóns

As solicitudes para tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante instancia dirixida ao señor Alcalde, no modelo adxunto, no que se fará constar que se reúnen todos e cada un dos requisitos establecidos nas bases da convocatoria referidos a data en que remate o prazo de presentación de instancias.
As solicitudes, debido a imposibilidade de presentación presencial no Rexistro Xeral do Concello de Mugardos, presentaranse na sede electrónica:

IR Á LIGAZÓN Acceder á sede electrónica do Concello de Mugardos

O prazo de presentación de instancias vai do 12 ao 15 de maio de 2020 ámbolos dous incluídos. No presente procedemento non se suspenden os prazos de tramitación e de presentación de instancias, por ser indispensable para o bó funcionamento dos servizos sociais municipais, servizo básico e esencial, dispor de persoal para a cobertura dos postos de traballadora social con carácter inmediato.

Nas seguintes ligazóns pode accederse ás bases da convocatoria, ao anuncio, e á instancia do procedemento:

DESCARGAR PDF Bases da convocatoria traballador/a social

DESCARGAR PDF Anuncio da convocatoria traballador/a social

DESCARGAR PDF Instancia da convocatoria traballador/a social

DESCARGAR PDF Lista provisional dos/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as e tribunal calificador proceso traballador/a social

DESCARGAR PDF Lista definitiva dos/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as e fixación da data para a realización da baremación do proceso traballador/a social

DESCARGAR PDF Resultado da baremación e resultado final do proceso de selección de traballador/a social

DESCARGAR PDF Aprobación da bolsa de traballo para a posible contratación laboral temporal, na categoría de traballador/a social

Visto o expediente que se tramita para a contratación laboral temporal de 2 socorristas para o servizo de salvamento e socorrismo na praia de 2020 a través da subvención para a contratación de traballadores desempregados en colaboración coas entidades locais da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Sendo realizada a oferta de emprego ao Servizo Público de Emprego de Galicia , tal e como figura nas bases.

DESCARGAR PDF Nomeamento de tribunal e data da proba práctica (2 de xullo. 9.15 horas)

DESCARGAR PDF Resultado final do proceso socorristas para o servizo de salvamento e socorrismo na praia 2020

Faise pública a convocatoria para a provisión temporal deste persoal, polo sistema de concurso-oposición libre ao abeiro da Addenda ao Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais para o ano 2020, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

O prazo de presentación de instancias será do 23 de xuño ata o 29 de xuño, ámbolos dous incluidos.

DESCARGAR PDF Bases para a contratación do persoal da brigada de prevención de incendios

DESCARGAR PDF Instancia para a solicitude de participación no proceso de selección da brigada de prevención de incendios

DESCARGAR PDF Listaxe provisional admitidos/as e excluidos/as no proceso de selección da brigada de prevención de incendios

DESCARGAR PDF Listaxe definitiva admitidos/as e excluidos/as, designación de tribunal e fixación da data e hora de realización do 1º exercicio no proceso de selección da brigada de prevención de incendios

DESCARGAR PDF Abstención do persoal asesor do tribunal no segundo exercicio no proceso de selección da brigada de prevención de incendios

DESCARGAR PDF Resultado do primeiro exercicio e convocatoria para o segundo exercicio da fase oposición no proceso de selección da brigada de prevención de incendios

DESCARGAR PDF Resultado do segundo exercicio e convocatoria para o terceiro (exame médico) da fase oposición no proceso de selección da brigada de prevención de incendios

DESCARGAR PDF Resultado do terceiro exercicio, baremación de méritos e calificación final do proceso de selección da brigada de prevención de incendios

DESCARGAR PDF Listaxes de reserva para a contratación de persoal para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención de incendios

Back to top